OTC-handel: Wat is het en wat zijn de voordelen en nadelen? (2023)

Over-the-counter (OTC) handel, ook wel bekend als handel buiten de traditionele beurzen, is een vorm van handelen die plaatsvindt tussen partijen zonder tussenkomst van een officiële beurs. In dit artikel zullen we de betekenis van OTC-handel in detail bespreken en de voordelen en nadelen ervan toelichten.

Wat is OTC-handel?

De meeste effecten, zoals aandelen, obligaties, opties en futures, worden verhandeld op verschillende effectenbeurzen, zoals Euronext of de New York Stock Exchange. Echter, er zijn ook effecten die direct tussen partijen worden uitgewisseld, zonder tussenkomst van een beurs. Dit wordt over-the-counter (OTC) handel genoemd. De meest bekende vorm van OTC-handel is de forexhandel, waarbij valuta's worden verhandeld buiten een gecentraliseerde beurs om. OTC-handel biedt handelaren de mogelijkheid om 24 uur per dag te handelen, aangezien de handel niet beperkt wordt door de openingstijden van een formele beurs.

Daarnaast worden er ook ruim tienduizend aandelen en andere derivaten over-the-counter verhandeld. Deze transacties worden via twee listing services afgewikkeld, die geen beurzen zijn maar eerder diensten die quoteringen verlenen. Via deze constructie kunnen beleggers aandelen met elkaar verhandelen zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Aandelen van bedrijven die niet meer voldoen aan de criteria van grote beurzen komen vaak op deze OTC-markten terecht.

Voordelen van OTC-handel

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan OTC-handel:

1. Gemakkelijker beursnotering: OTC-markten maken het voor bedrijven gemakkelijker om een beursnotering te krijgen, omdat ze niet hoeven te voldoen aan de strenge eisen die gelden voor een notering op een formele beurs. Dit maakt het voor bedrijven eenvoudiger om kapitaal te vergaren. Voor beleggers biedt dit interessante kansen, aangezien de aandelen doorgaans goedkoper en volatieler zijn dan aandelen op een normale beurs.

2. Toegang tot kleine bedrijven: Via OTC-handel kunnen beleggers toegang krijgen tot kleine bedrijven die mogelijk kunnen uitgroeien tot grote spelers. Dit kan leiden tot hoge rendementen, maar brengt ook hogere risico's met zich mee.

3. Uitgebreidere handelstijden: OTC-markten bieden uitgebreidere handelstijden, waardoor beleggers ook buiten de reguliere handelstijden kunnen handelen in deze effecten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het handelen in Amerikaanse ADR's van aandelen die genoteerd staan op Aziatische beurzen, of bij het handelen in aandelen van beurzen die op dat moment gesloten zijn.

Nadelen van OTC-handel

Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan OTC-handel:

1. Gebrek aan liquiditeit: OTC-handel kan gepaard gaan met een gebrek aan liquiditeit, wat betekent dat beleggingen mogelijk niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden op de beurs. Dit kan leiden tot beperkte beschikbaarheid van uw beleggingen en kan invloed hebben op de prijs wanneer u uw beleggingen wilt verkopen.

2. Ondoorzichtige markt: OTC-handel is vaak minder transparant dan handel op formele beurzen, omdat bedrijven minder informatie hoeven te delen dan beursgenoteerde bedrijven. Dit kan het voor beleggers moeilijker maken om een juiste inschatting te maken van de financiële status van een onderneming.

3. Groter risico op tegenpartijrisico: Omdat OTC-handel ongereguleerd is, bestaat er een groter risico dat een tegenpartij in gebreke blijft bij een overeenkomst. Dit geldt met name voor swaps en forwards.

Conclusie

OTC-handel is een vorm van handelen die buiten de traditionele beurzen plaatsvindt. Het biedt verschillende voordelen, zoals gemakkelijkere beursnotering, toegang tot kleine bedrijven en uitgebreidere handelstijden. Echter, er zijn ook nadelen verbonden aan OTC-handel, zoals een gebrek aan liquiditeit, een ondoorzichtige markt en een groter risico op tegenpartijrisico. Het is belangrijk om deze factoren in overweging te nemen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Voor meer informatie over OTC-handel en het vinden van een geschikte broker voor OTC trading, kunt u klikken .

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 30/08/2023

Views: 6574

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.